Соларни електроцентрали

Соларни електроцентрали

Слънчевата енергия е възобновяемия източник на енергия нарастващ с най-бързи темпове.

REIB застрахова фотоволтаични електроцентрали с общ капацитет 3000+ МWp. За да помогнем на собствениците и операторите на проекти да отговорят на финансовите очаквания, ние предлагаме Карго застраховка с допълнение Забава при пускане в експлоатация, Всички рискове по времена изграждане на соларния проект и отново с допълнение Забава при пускане в експлоатация, Всички рискове по време на експлоатация с допълнение Загуба на Доход и Намален Добив, както и разнообразие от персонализирани решения, които да отговорят на всички финансови очаквания.

Нашето портфолио от застраховани активи обхваща индивидуални, търговски (за собствено потребление) и индустриални фотоволтаични електроцентрали.
Solar_power_back
solar panels

Компании развиващи соларни проекти и производители на електроенергия от ВЕИ

Разработчиците и производителите на соларни електроцентрали са изправени пред уникални и потенциално катастрофални рискове. За да управляваме ефективно тези рискове, ние разработваме специализирани застраховки, съобразени с нуждите на вашата компания според соларната индустрия.
REIB е специализиран застрахователен брокер в предоставянето на решения за ВЕИ индустрията - комплексни и персонализирани възможности за защита. Благодарение на взаимоотношенията изградени с наши партньори застрахователи, ние гарантираме достъп до компании, специализирани в областта на възобновяемата енергия.
За дружествата, които развиват фотоволтаични проекти предлагаме застраховка „Обща отговорност към трети лица", застраховка „Професионална отговорност" и „Трудова Злополука“

1. Обща Гражданска Отговорност

Тази застраховка осигурява покритие за гражданската отговорност на застрахования за имуществени вреди и телесни увреждания, причинени на трети лица във връзка с дейността на застрахования, претендирани от увредените трети лица.

2. Професионална Отговорност

Обхваща целия спектър от контрагенти, свързани с индустрията като монтажници, инженери и проектанти на соларни проекти.

3. Трудова злополука

Покрити рискове по условията на тази застраховка са рисковете, посочени в чл.7 (1) глава Трета на Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „Трудова злополука“.

Всички Рискове по време на изграждане на фотоволтаична електроцентрала

1. СМР застраховка

Тази застраховка покрива загуба или повреда на имущество, Забава при пускане в експлоатация на централата, както и отговорност към трети лица за работа, извършена на обекта по договор.
„Всички рискове" покритие означава, че застраховката покрива щети на имущество по време на строителството, причинени от всички внезапни, случайни и непредвидени причини, различни от посочените изключения в Общите условия на застрахователя.
В допълнение застраховката покрива физическа загуба или повреда на строителни съоръжения и машини, оборудване и инструменти, използвани при изпълнение на ЕРС договора.
Освен това застраховката включва покритие на отговорността към трети лица, включващо случайно телесно нараняване или заболяване на трети лица; случайно погиване или повреждане на имущество, собственост на трети лица, причинено от злополука на строителната площадка.

2. Карго застраховка

Карго застраховката защитава срещу физическа повреда или загуба на модули, инвертори, конструкции и други товари по време на транспортирането им по суша, море или въздух. Покритието може да започне от закупуването на материалите от завода производител и да завърши до склада/полето за изграждане на фотоволтаичната електроцентрала, включително товаро-разтоварни дейности.

3. Трудова злополука на служителите на ЕРС компанията

Покрити рискове по условията на тази застраховка са рисковете, посочени в чл.7 (1) глава Трета на Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „Трудова злополука“.

4. Отговорност на работодателя

Застраховката осигурява покритие за отговорността на застрахования като работодател да заплати обезщетение за причинени вреди на служител, свързани с инцидентно телесно увреждане, в резултат на и по време на неговата работа за застрахования.

5. Професионална отговорност

Застраховка „Професионална отговорност” осигурява защита на квалифицирани професионалисти срещу искове, предявени срещу тях, за претърпени от клиенти финансови загуби във връзка с предоставяните професионални услуги. Застраховката предлага финансова защита за посрещане на съдебните разноски и всички нанесени вреди, които биха могли да бъдат предмет на обезщетение.

6. Гаранция за добро изпълнение

Гаранцията за изпълнение гарантира, че проектът ще бъде изпълнен от изпълнителя и евентуално подизпълнители в съответствие с условията на договора. Застрахователят изплаща обезщетение на инвеститора срещу загуба или повреда в случай, че изпълнителят или доставчикът не изпълни условията по договора.

7. Гаранция от ЕРС компанията след приключване на СМР дейности

Тази застраховка гарантира обезщетение на инвеститора в случай, че изпълнителят на проекта не изпълни задълженията си по договора

8. Други

Всички Рискове по време на експлоатация на соларната електроцентрала

Застрахова се соларната електроцентрала, описана в застрахователния договор, както и всички части, които принадлежат към проекта, включително: огради, кабели/съоръжения, които са предназначени за захранване, трансформатори, мрежови захранващи станции, подстанции, подземни кабели, носещи конструкции, административни сгради, офис контейнери, предавателни съоръжения за наблюдение.

1. Материални щети

Застраховката покрива рискове като пожар, природни бедствия, кражба, вандализъм, градушка, тежест от естествено натрупване на сняг, удар от мълния, свръхнапрежение, грешки в експлоатацията, несръчност и небрежност, щети от гризачи и др. Покриват се и последващите загуби в резултат на застрахователното събитие – разходи за труд, транспортни разходи и разходи за превенция.

2. Повреда на машините

Застраховката покрива непредвидена и внезапна физическа повреда на соларното оборудване по каквато и да е причина (без изключенията в общите условия), налагаща ремонт и/или подмяна.

3. Прекъсване на дейността

Застраховката покрива загубата, която инвеститора ще претърпи в резултат на прекъсване на дейността, вследствие на настъпило застрахователно събитие по покритие Всички рискове (материални щети), изразяващо се в намаляване на приходите от дейността на дружеството.

4. Застраховка Отговорност към трети лица

Тази застраховка осигурява покритие за гражданската отговорност на застрахования за имуществени вреди и телесни увреждания, причинени на трети лица във връзка с дейността на застрахования, претендирани от увредените трети лица.

5. Застраховка Отговорност

Осигурява защита за телесна повреда, имуществени щети и/или рекламни щети. Включва застраховка за Обща отговорност за съществуващи дейности в областта на възобновяемата енергия, както и за новопридобити или новосъздадени организации.

Защо да изберете нас?

  • Ние сме специалисти в областта на соларното застраховане
  • Гарантирана 24-часова комуникация: онлайн формуляри за щети; отговор на всяко запитване в рамките на 24 часа; наличие на старши съветник
  • Работим само със застрахователни компании с кредитен рейтинг А-
  • Ние можем да предоставим соларен застрахователен пакет за вашата фотоволтаична централа в целия свят
  • Ние разбираме вашия бизнес
  • Ние правим всичко възможно, за да гарантираме, че нашите клиенти са доволни от услугите ни.
  • Ние можем да направим вашия фотоволтаичен проект по-изгоден за банкиране

Запазете час за среща с нашите експерти